"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานแบบบูรณาการ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม"

 

 

           

นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร
นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง

 

ว่าที่ร้อยโททัศน์ไชย  ไชยทน
ปลัดเทศบาลตำบลครึ่ง

       
     
       
       

 

            

 อบต.ทุ่งก่อ  อบต.โชคชัย  ทต.หงาว  อบต.บัวสลี  ทต.ดงมะดะ อบต.ห้วยไคร้
อบต.เวียงป่าเป้า  ทต.ห้วยไคร้  ทต.ป่าซาง อ.แม่จัน   อบต.แม่ต๋ำ  ทต.เวียงสรวย อบต.ศรีดอนมูล
 อบต.แม่สลองนอก  ทต.หล่ายงาว  อบต.บ้านด้าย  อบต.ท่าสาย  ทต.สันทราย อ.แม่จัน  อบต.เทอดไทย
 อบต.ทรายขาว  อบต.ปอ  ทต.ดอนศิลา  ทต.จันจว้า  ทต.แม่สายมิตรภาพ  อบต.ป่าสัก
 ทต.โยนก  ทต.แม่ไร่ ทต.ศรีดอนชัย  ทต.แม่เงิน  ทต.ท่าข้าวเปลือก  ทต.สถาน
 อบต.สันทราย  อบต.สันกลาง  เทศบาล เวียง อ.เชียงแสน  อบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง  อบต.บ้านโป่ง ทต.ห้วยซ้อ
 ทต.เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน  ทต.บ้านดู่  อบต.แม่สลองใน  อบต.ป่าก่อดำ  อบต.ปงน้อย  ทต.ครึ่ง
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.จ.เชียงราย
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 เม.ย. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2563 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563)
22 เม.ย. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศการรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
20 เม.ย. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน มีนาคม 2563
20 เม.ย. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 เม.ย. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาย งวดที่ 3/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562
20 เม.ย. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งการจัดสรรภาษีธุริกิจเฉพาะ ประจำเดือนธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563
10 เม.ย. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10 เม.ย. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
03 เม.ย. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงราย เรื่่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
31 มี.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
Untitled Document

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. ทั่วประเทศ


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/05/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559
กต. มท 0818.4/ว1733 30/04/2562 02/05/2562
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559
สน.บถ. มท 0809.2/ว1667 22/08/2560 22/08/2560
หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว1659 21/08/2560 21/08/2560
การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กศ. มท 0816.5/ว1650 21/08/2560 21/08/2560
โครงการสัมมนาและชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กพส. มท 0810.5/ว1658 21/08/2560 21/08/2560
การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.5/ว4676 21/08/2560 21/08/2560
การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ กศ. มท 0816.5/ว1655 21/08/2560 21/08/2560
แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) กพส. มท 0810.8/ว1654 21/08/2560 21/08/2560
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.6/ว1640 18/08/2560 21/08/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/8686-8699 19/08/2560 18/08/2560
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ กยผ. มท 0815.3/ว1633 17/08/2560 18/08/2560
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว1645 18/08/2560 18/08/2560
การมอบอำนาจกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) กยผ. มท 0815.3/ว1634 17/08/2560 18/08/2560
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 40,367