"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานแบบบูรณาการ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม"

 
         

นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร
นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง

 

ว่าที่ร้อยตรีภัคภณ ศิริมงคล
ปลัดเทศบาลตำบลครึ่ง

       
     
       
       

 

            

 อบต.ทุ่งก่อ  อบต.โชคชัย  ทต.หงาว  อบต.บัวสลี  ทต.ดงมะดะ อบต.ห้วยไคร้
อบต.เวียงป่าเป้า  ทต.ห้วยไคร้  ทต.ป่าซาง อ.แม่จัน   อบต.แม่ต๋ำ  ทต.เวียงสรวย อบต.ศรีดอนมูล
 อบต.แม่สลองนอก  ทต.หล่ายงาว  อบต.บ้านด้าย  อบต.ท่าสาย  ทต.สันทราย อ.แม่จัน  อบต.เทอดไทย
 อบต.ทรายขาว  อบต.ปอ  ทต.ดอนศิลา  ทต.จันจว้า  ทต.แม่สายมิตรภาพ  อบต.ป่าสัก
 ทต.โยนก  ทต.แม่ไร่ ทต.ศรีดอนชัย  ทต.แม่เงิน  ทต.ท่าข้าวเปลือก  ทต.สถาน
 อบต.สันทราย  อบต.สันกลาง  เทศบาล เวียง อ.เชียงแสน  อบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง  อบต.บ้านโป่ง ทต.ห้วยซ้อ
 ทต.เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน  ทต.บ้านดู่  อบต.แม่สลองใน  อบต.ป่าก่อดำ  อบต.ปงน้อย  ทต.ครึ่ง
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.จ.เชียงราย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตำแหน่งว่างของ อปท. (2017-03-10)
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ (2017-03-08)
ซักซ้อมเเนวทางการบริหารงานบุคคล ของลูกจ้างประจำ (2017-03-08)
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (2017-03-08)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (2017-01-05)
การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการขอกลับเข้าราชการ (2017-03-08)
ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (2017-03-08)
เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (2017-03-07)
แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะรอบเดือนตุลาคม 2558(2017-03-07)
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ รอบเดือนตุลาคม 2559 (2017-03-07)
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมผ่านระบบ Web Conference (2017-03-06)
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (2017-03-06)
ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์และแอปพลิเคชันการเรียนรู้อาเซียน สถ. (2017-03-03)
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (2017-03-03)
Untitled Document

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. ทั่วประเทศ

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-
-
- - - -
หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กยผ. มท 0815.3/ว1998 30/09/2559 30/09/2559
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 สล. มท 0801.4/ว2646 23/12/2559 23/12/2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 กค. มท 0803.3/ว2640 23/12/2559 23/12/2559
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว2641 23/12/2559 23/12/2559
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]      [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]
กศ. มท 0816.2/ว 2632 22/12/2559 22/12/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว2623 21/12/2559 21/12/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/16600-16603 16/12/2559 20/12/2559
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2212 27/10/2559 20/12/2559
ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว2617 20/12/2559 20/12/2559
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.2/ว2618 20/12/2559 20/12/2559
แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สล. มท 0801.4/ว2620 20/12/2559 20/12/2559
Visitors: 14,470