"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานแบบบูรณาการ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม"

 
         

นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร
นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง

 

ว่าที่ร้อยตรีภัคภณ ศิริมงคล
ปลัดเทศบาลตำบลครึ่ง

       
     
       
       

 

            

 อบต.ทุ่งก่อ  อบต.โชคชัย  ทต.หงาว  อบต.บัวสลี  ทต.ดงมะดะ อบต.ห้วยไคร้
อบต.เวียงป่าเป้า  ทต.ห้วยไคร้  ทต.ป่าซาง อ.แม่จัน   อบต.แม่ต๋ำ  ทต.เวียงสรวย อบต.ศรีดอนมูล
 อบต.แม่สลองนอก  ทต.หล่ายงาว  อบต.บ้านด้าย  อบต.ท่าสาย  ทต.สันทราย อ.แม่จัน  อบต.เทอดไทย
 อบต.ทรายขาว  อบต.ปอ  ทต.ดอนศิลา  ทต.จันจว้า  ทต.แม่สายมิตรภาพ  อบต.ป่าสัก
 ทต.โยนก  ทต.แม่ไร่ ทต.ศรีดอนชัย  ทต.แม่เงิน  ทต.ท่าข้าวเปลือก  ทต.สถาน
 อบต.สันทราย  อบต.สันกลาง  เทศบาล เวียง อ.เชียงแสน  อบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง  อบต.บ้านโป่ง ทต.ห้วยซ้อ
 ทต.เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน  ทต.บ้านดู่  อบต.แม่สลองใน  อบต.ป่าก่อดำ  อบต.ปงน้อย  ทต.ครึ่ง
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.จ.เชียงราย
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 (14-06-2560)
โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 03-05-2560)
ปฏิทินการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan (02-03-2560)
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่น ประจำปี 2560 (28-04-2560)
แบบตอบรับโครงการซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย (27-04-2560)
โครงการซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย (27-04-2560)
การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (27-04-2560)
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ (24-04-2560)
กำหนดการสงผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2558(20-04-2560)
แจ้งส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (18-04-2560)
Untitled Document

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. ทั่วประเทศ

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/12/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-
-
- - - -
หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กยผ. มท 0815.3/ว1998 30/09/2559 30/09/2559
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 สล. มท 0801.4/ว2646 23/12/2559 23/12/2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 กค. มท 0803.3/ว2640 23/12/2559 23/12/2559
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว2641 23/12/2559 23/12/2559
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]      [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]
กศ. มท 0816.2/ว 2632 22/12/2559 22/12/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว2623 21/12/2559 21/12/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/16600-16603 16/12/2559 20/12/2559
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2212 27/10/2559 20/12/2559
ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว2617 20/12/2559 20/12/2559
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.2/ว2618 20/12/2559 20/12/2559
แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สล. มท 0801.4/ว2620 20/12/2559 20/12/2559
Visitors: 15,604