ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 ข่าวประกาศสอบราคา

 10 ก.ค.63 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ที่ 2/2563

17 ม.ค.63 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ( 1 , 2, 3, 4, 5

6 ส.ค.62 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 13 ธ.ค.59  ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายกระสอบทราย บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10

 23 พ.ย.59  ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 1 ธ.ค.59  ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 23 พ.ย.59  ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 7 ต.ค.59  ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8

 30 มี.ค. 59  ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องการประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลครึ่งตามแบบเทศบาลตำบลครึ่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 14 ก.ย.58  ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส้านหมู่ที่ ๑ ตำบลครึ่ง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย , ราคากลาง , เอกสารเพิ่มเติม

 10 ก.ย.58  ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง จ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลครึ่งโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด

  3 ก.ย.58 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในหมู่บ้าน บ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ,ราคากลาง,เอกสารเเพิ่มเติม

   1 ก.ย.58 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลครึ่ง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ,ราคากลาง

  1 ก.ย.58 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในหมู่บ้าน บ้านตองเก้า หมู่ที่ ๙ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหัวัดเชียงราย  ,ราคากลาง,เอกสารเเพิ่มเติม

   1 ก.ย.58 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาเหล็กพร้อมระบบไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างสนามกีฬากลาง จำนวน ๖ จุดตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย ,ราคากลาง,เอกสารเเพิ่มเติม 

   1 ก.ย.58 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่ ๓ ,ราคากลาง

   15 ก.ค. 58  แก้ไขประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลครึ่ง จำนวน 56  รายการ

  13 ก.ค. 58  แก้ไขประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในตำบลครึ่ง จำนวน 6 สายตำบลครึ่ง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 10 ก.ค. 58 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในตำบลครึ่ง จำนวน 6 สายตำบลครึ่ง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ,ราคากลาง

  8 ก.ค. 58 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลครึ่ง  จำนวน 56 รายการ .รายการวัสดุ

 8 ก.ค.58 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงชุม  จำนวน 76 รายการ .รายการวัสดุ

 6 ก.ค. 58 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน  .รายละเอียดคุณลักษณะ

 

 3 ก.ค. 58 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บ้านศรีลานนา หมู่ที่ 5 ,ราคากลาง

  3 ก.ค. 58 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพัง บ้านไชยปราการ หมู่ที่ ๑๑, ราคากลาง   

22 เม.ย.58 1. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย บ้านศรีลานนา หมู่ที่ 5

22 เม.ย.58  2. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในหมู่บ้าน บ้านตองเก้า หมู่ที่ 9

22 เม.ย.58  3. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด สนามกีฬาเทศบาลตำบลครึ่ง

22 เม.ย.58  4. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน  บ้านหลวง หมู่ที่ 4

06 มี.ค.58  1. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่ ๓

06 มี.ค.58  2. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่ ๗

06 มี.ค.58  3. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านไชยปราการ  หมู่ที่ ๑๑

06 มี.ค.58  4. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหลวง หมู่ที่ ๔

06 มี.ค.58  5. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านครึ่งเหนือ หมู่ที่ ๒

06 มี.ค.58  6. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านส้าน หมู่ที่ ๑

06 มี.ค.58  7. ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาภิวัฒน์  หมู่ที่ ๑๐

13 ก.พ.58  - ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินผุ บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 7 จำนวน 3 สาย ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

   • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประจำปี 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน -ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ต.ค./พ.ย./ธ.ค./ม.ค./ ก.พ. / มี....

  • คำสั่งเทศบาลตำบลครึ่ง ที่ 124 / 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลครึ่ง ที่ 125 / 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลครึ่ง ที่ 126 ...

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง (แบบ สขร. ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
Visitors: 39,614