เกี่ยวกับหน่วยงาน


  • วิสัยทัศน์ผู้บริหาร "พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานแบบบูรณาการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม" พันธกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กาารค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรร...

  • DSC_01081113.gif
    เทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่...

  • page4.jpg
    การจัดตั้ง อปท. เทศบาลตำบลครึ่ง ได้รับการจัดตั้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลครึ่ง ลงวันที่ 16 ...

  • ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง 1.บ้านส้าน หมู่บ้านส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายอินหลวย ปานกลาง ที่อยู่ 66 หมู่ 1 บ้า...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 39,614