วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานแบบบูรณาการ
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม"


พันธกิจ

 1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กาารค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่  โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
 5. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

 

 


 • DSC_01081113.gif
  เทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่...

 • page4.jpg
  การจัดตั้ง อปท. เทศบาลตำบลครึ่ง ได้รับการจัดตั้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลครึ่ง ลงวันที่ 16 ...

 • ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง 1.บ้านส้าน หมู่บ้านส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายอินหลวย ปานกลาง ที่อยู่ 66 หมู่ 1 บ้า...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 39,614