ประวัติความเป็นมา

          เทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล  ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  19 มกราคม 2539  และให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน บันแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เล่ม  113   ตอนที่  ง   ลงวันที่ 30 มีนาคม  2539  ดังนั้น  จึงนับได้ว่าเริ่มมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม  2539  เป็นต้นมา

          จากนั้นได้รับการจัดตั้ง เป็นเทศบาลตำบลครึ่ง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เป็นเทศบาลตำบลครึ่ง   ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2551  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  18  กรกฎาคม  2551 เป็นต้นไป  ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง  ตั้งอยู่พื้นที่บ้านครึ่งเหนือ  หมู่ที่ 2 ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

Visitors: 39,614