คณะผู้บริหาร


                                                               
                                                     

                                                               
                                                      

  • นางสกุลนา ทองพฤกษ์ผู้อำนวยการกองคลัง นางนวลวิไล เกี้ยวสันเทียะ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ นางสาวมนต์นภา คำพุฒิเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน นาย...

  • นายกฤษฎา ปกปิงเมืองรองปลัดเทศบาลตำบลครึ่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง นายสุริยา การินทร์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ...

  • นายกิตติกรณ์ ทวีชัยนักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา นางสาวอัญชลีกร นำชัย เจ้าพนักงานธุรการ นายกิตติกรณ์ ทวีชัย นักวิชาการศึกษา ...

  • นายปัญญา เป้าพรหมมากำนันตำบลครึ่ง(08-7177-6858) นายอินหลวย ปานกลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านส้าน(08-1032-6279) นายสมพิศ ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน หม...
Visitors: 29,804