กองคลังเทศบาลตำบลครึ่ง

 
นางสกุลนา  ทองพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางนวลวิไล  เกี้ยวสันเทียะ
นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ
นางสาวมนต์นภา  คำพุฒิ
เจ้าพนักงานพัสดุ  ชำนาญงาน
นายนรินทร์  ไชยโน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปฏิบัติการ
นางสาวจิราพร  กันทะคำ
เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน
 
 นางสาวเกศรินทร์  ปินตานาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน
นางณัฐชยา   ต๊ะสิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางจรรยา  คำเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
 
Visitors: 31,017