กองช่าง

 
นายกฤษฎา  ปกปิงเมือง
รองปลัดเทศบาลตำบลครึ่ง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
 
นายสุริยา  การินทร์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
 
จ่าเอกสายันห์  คำงาม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางรุ่งทิพย์  อะโนราช
นายช่างโยธา
นายจรัญ  ต๊ะสิน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
Visitors: 33,487