กองการศึกษา

 
นายกิตติกรณ์ ทวีชัย
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหน้ากองการศึกษา
 
 
นางสาวอัญชลีกร  นำชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติกรณ์ ทวีชัย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนงรักษ์ สุขสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวอัญชลี เรืองอร่าม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางทัศนีย์ ไชยชาย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเพียนศรี ธิชาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางกฤตยาภรณ์ ปันยศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสาร์แก้ว อินตา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตติกาล ธิชาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสุทิน อบเชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกิจมณี  จันธิมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนงคราญ  แสนแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
นางสาวพิมประภา  สภูยศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
Visitors: 33,486