ผู้นำชุมชน

 
นายปัญญา  เป้าพรหมมา
กำนันตำบลครึ่ง
(08-7177-6858)
 
 
นายอินหลวย  ปานกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านส้าน
(08-1032-6279) 
นายสมพิศ  ประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านครึ่งเหนือ
(08-1112-0443)
นายประจันทร์  กันทะสอน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านครึ่งใต้
(09-7993-3342)
 
นายเสน่ห์  แก้วตา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านหลวง
(08-7184-7254)
นายกิตติพงษ์  แสงแอ่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านศรีลานนา
(08-6188-3301) 
นายสมรัตน์  ศิริมงคล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านตอง
(08-1277-5052) 
 
นายอินสอน  ติ๊บโครต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านหลวงใหม่พัฒนา
(08-9952-9031)
นายประหยัด  อินต๊ะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านตองเก้า
(08-3570-5352)
นายประดิษฐ์  บุญถึง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านประชาภิวัฒน์
(08-9852-0128)
 
 
 
 
นายสุพล  วรรณสว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 
บ้านไชยปราการ
(08-2030-4662)
 
Visitors: 33,487