กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลครึ่ง

กิจกรรม/โครงการ

ภาพกิจกรรมสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559

-โครงการขับขี่ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 7

-โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่3

-โครงการอบรมแกนนำสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

-โครงการอาหารปลอดภัยห่างไกลโรค บ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8

ภาพกิจกรรมสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558

-โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่ 3

-โครงการรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก บ้านตอง หมู่ที่6

-โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก บ้านประชาภิวัฒน์  หมู่ที่ 10

-โครงการนวดแผนไทย ( นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ) กลุ่มแม่บ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ที่8

 -โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีปลอดภัยจาก โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม กลุ่มแม่บ้านตองเก้าหมู่ 9

 
 
Visitors: 39,376