วัดครึ่งใต้

                 วัดครึ่งใต้  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘  หมู่ที่  ๓  ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

มีเนื้อที่  ๔  ไร่  ๑  งาน  ๙๑  ตารางวา  อาณาเขตของวัด  มีดังนี้

                        ทิศเหนือ           ติดกับถนนสาธารณะประโยชน์

                        ทิศใต้               ติดกับถนนสาธารณะประโยชน์

                        ทิศตะวันออก   ติดกับถนนสาธารณะประโยชน์

                        ทิศตะวันตก     ติดกับโรงเรียนบ้านครึ่งใต้

            วัดครึ่งใต้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๑๘  ตามบันทึกของผู้คนในอดีต ได้เริ่มก่อสร้างวัดเมื่อประมาณพุทธศักราช ๒๔๔๗ ในสมัยของเจ้าหลวงอินตะยศ เจ้าหลวงเมืองเชียงขององค์ที่ ๗ จากนั้นได้มีการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งจนกระทั้งปีพุทธศักราช ๒๔๖๙ พระครูโสภณจริยกิจ ซึ่งตำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงเชียงของอยู่ในขณะนั้น ได้ชักชวนและขอความร่วมมือกับชาวเชียงของสร้างวิหาร และกุฏิ  จำนวน ๓๑  วัด  รวมทั้งวัดครึ่งที่ได้ก่อสร้างตั้งแต่นั้นมา

ลำดับเจ้าอาวาส

1.  พระอธิการบุญรัตน์            2469 2488

2.  พระอธิการก้อนแก้ว           2488 2491

3.  พระอธิการอิ่นคำ                2497 2499

4.  พระอธิการจันติ๊ป               2499 2500

5.  พระอธิการประกาย            2500 2502

6.  พระอธิการสวัสดิ์                2502 2506

7.  พระอธิการบุญผาย            2507 2508

8.  พระอธิการประพัฒน์          2508 2509

9.  พระอธิการศรีจันทร์            2509 2511

10.  พระอธิการสมบูรณ์          2511 2513

11.  พระอธิการมงคล              2513 2514

12.  พระอธิการดวงดี              2514 2515

13.  พระครูวิรุฬห์วิริยธรรม      2515 - จนถึงปัจจุบัน


Visitors: 39,612