โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลครึ่ง

          ตั้งอยู่ภายในวัดหลวง  หมู่ที่  8 ตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าอาวาสวัดหลวง ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลครึ่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครึ่ง มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุ มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และทางโรงเรียนได้เชิญบุคลากรทั้ง สงฆ์ และฆราวาส มาให้ความรู้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยจะเปิดโรงเรียน เดือนละ 2 ครั้ง ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน และวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมทั้งภายในหมู่บ้านหลวงและหมู่บ้านใกล้เคียง ประมาณ   50-60 คน  

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลครึ่ง รุ่นที่ 1/2560 ครั้งที่ 1

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลครึ่ง รุ่นที่ 1/2560 ครั้งที่ 2

Visitors: 39,614