งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลครึ่ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559 (กิจกรรม อบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา) ขึ้น ให้กับครูและนักเรียนในสถานศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านส้าน โรงเรียนบ้านครึ่งเหนือ และโรงเรียนบ้านครึ่งใต้ เพื่อให้มีความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยเบื้องต้นได้

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่งแจ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2559 
‪#‎งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่‬ 17 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2559

‪#‎ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ‬

‪#‎ร่วมมือ‬ ร่วมใจ งดการเผา เพื่อความสดใส ตำบลครึ่งไร้หมอกควัน

‪#‎พบเห็นไฟไหม้ป่า‬ ‪#‎แจ้งสายด่วน‬ 053-712603 หรือ 053-783722 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"STOP BURNING" หยุดเผา = ลดหมอกควัน

       ไฟป่าถือเป็นอุบัติภัยที่ต้องเฝ้าระวังให้ดีเพราะถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว  นอกจากจะดับยากยังสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาล  กรมป่าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดไฟป่า  พบว่า  การเก็บของป่าจัดว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุด  รองลงมาคือการจุดไฟเพื่อล่าสัตว์       การเผ่าไร่  การเลี้ยงสัตว์  ส่วนสาเหตุอื่น ๆ อาจเกิดได้จากนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านที่คึกคะนอง  ประมาทเลินเล่อ ความขัดแย้ง ความไม่พอใจกัน การกลั่นแกล้งหรือการลักลอบตัดไม้ ก็มีบ้างเล็กน้อย  ฤดูไฟป่าจะเริ่มขึ้นในช่วงหน้าแล้ง  คือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน แต่เชื้อเพลิงจะแห้งจริง ๆ และเกิดไฟป่าอย่างหนักคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จนกระทั่งถึงเดือนเมษายน ของทุกปี และมีแนวโน้นการเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนได้มีความพร้อม มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมไฟป่าตลอดจนวิธีการดำเนินการจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

       เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่อิงฝั่งขวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559       ณ อาคารร้านค้าชุมชนเทศบาลตำบลครึ่ง โดยมีแกนนำประชาชนตำบลครึ่ง 220 คน เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ 

       การจัดอบรมได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลครึ่ง จัดส่งบุคลากรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการชุมชนปลอดการเผา โดยการทำ เสวียนล้อมต้นไม้ กิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดไฟป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อตำบลครึ่งปลอดควันพิษจากไฟป่า  #‎ร่วมมือ #‎ร่วมใจ #‎เลิกจุดไฟเผาป่า

 
 
       
 
       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       ด้วยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเชียงของ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ ในฐานะหน่วยงานเลขานุการ ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการนำร่องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอเชียงของ ปี พ.ศ. 2558  โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเชียงของ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเทศบาลตำบลครึ่ง  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ 2559 และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้  นายสวัสดิ์  ศรีสม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  ดังกล่าว จากนายวัชรินทร์ นิ่มประทุม  นายอำเภอเชียงของ  ในวันที่  28 ธันวาคม 2558  ณ  บริเวณ ลาดจอดรถตลาดสดประตูชัย (หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)

   
         
   
         
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       เทศบาลตำบลครึ่ง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงได้จัดทำโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี  ๒๕๕๘ (กิจกรรม อบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา) ขึ้น ให้กับครูและนักเรียนในสถานศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่งเพื่อให้มีความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยเบื้องต้นได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู นักเรียนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย  และสามารถใช้อุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้  เพื่อให้คณะครู นักเรียนในสถานศึกษา ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย  เกิดการตื่นตัวและให้ความร่วมมือสนับสนุนแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอัคคีภัย  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในชุมชน  เพื่อให้เกิดความพร้อม  สามารถจัดการกับภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ  โดยสามารถเชื่อมโยงแผนให้สอดคล้องกับเทศบาลตำบลครึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจในการป้องกันและระงับภัยแก่ท้องถิ่น

   
         
   
         
   
         
       
 

 

 

Visitors: 39,612