ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี

          ประกาศ   สภาเทศบาลตำบลครึ่ง  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง  สมัยสามัญ  ประจำปี  และกำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ ๒๑  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
Visitors: 33,487