ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี

          ประกาศ   สภาเทศบาลตำบลครึ่ง  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลครึ่ง  สมัยสามัญ  ประจำปี  และกำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ ๒๑  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2558
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2559
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2560
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2561
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2562
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2563

Visitors: 39,614