บริหารงานบุคคล

   โครงการสร้างบุคลากร

   ข้อมูลประวัติพนักงาน

   แผนพัฒนาบุคลากร

   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล

          -การวิเคราะห์ค่างานความรู้ความสามารถแต่ละตำแหน่งของพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง

    การกำหนดสมรรถนะ (Compentency) ของพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง

    การวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง

   แบบประเมินพนักงานจ้าง

   แบบประเมินพนักงานเทศบาล

   สัญญาจ้างประจำปี

   คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

   ตัวอย่างคำสั่งต่างๆ

   ตัวอย่างการนำไปใช้ในการดำเนินงาน 

   แบบฟอร์มใบลา

         -ระเบียบเกี่ยวกับการลาต่างๆ

         -แบบบลากิจ ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว

         -แบบใบลาพักผ่อน

         -แบบใบลาอุปสมบท

  ประชาสัมพันธ์การรับ  โอน  ย้าย

         ประจำปี 2559

         ประจำปี 2560

Visitors: 39,614