ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง   เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561                                                

                  ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้         http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=181992                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

     ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้              
http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=181284

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง                                           

เทศบาลตำบลครึ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จำนวน 1 อัตรา ดังนี้   

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้              http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=180042                

     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้าง                                      

เทศบาลตำบลครึ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้     http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=175394

 

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=169184

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=168091


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  

 

 

 

                                              

 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=167955

 

เทศบาลตำบลครึ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=165734

 

 

 

เทศบาลตำบลครึ่ง ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลครึ่ง 053783328 ต่อ 14 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลครึ่ง   ขอเชิญเที่ยวช๊อป ชิม เที่ยวตลาดประชารัฐ (กาดพอเพียง)                              ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณตรงข้ามสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลครึ่ง

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การลงทะเบียน  ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         เทศบาลตำบลครึ่ง จึงขอประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี    งบประมาณ พ.ศ.2562 และประกาศรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        กำหนดการรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบล ครึ่ง ส านักงานโทรศัพท์ 05-378-3328-18 ต่อ 13 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=180702

 

 

   

 เทศบาลตำบลครึ่ง รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 
 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษี ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 
  - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ 1 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2560 
  - ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ 1 มกราคม -30 เมษายน 2560 
  - ภาษีป้าย ตั้งแต่ 1 มกราคม -31 มีนาคม 2560

     -ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

     -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

    -ประกาศรับสมัครพนังงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

    ด้วยเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผุ้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา โดยเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลครึ่ง ในวัน เวลาราชการ   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

     26 มิถุนายน " วันต่อต้านยาเสพติดโลก "

    ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"  เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด 

     ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่งแจ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2559 
‪#‎งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่‬ 17 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2559

‪#‎ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ‬

‪#‎ร่วมมือ‬ ร่วมใจ งดการเผา เพื่อความสดใส ตำบลครึ่งไร้หมอกควัน

‪#‎พบเห็นไฟไหม้ป่า‬ ‪#‎แจ้งสายด่วน‬ 053-712603 หรือ 053-783722 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

      เทศบาลตำบลครึ่งจะรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2559 ตามหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 6 -14 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์: www.khrueng.go.th     

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543)       
ประชาสัมพันธ์คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฎิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน       
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปี 2560       
ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น       
ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรือง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน       
ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรือง นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       
ประชาสัมพันธ์  แจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้น  ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ (ระบบบำบัดน้ำเสีย)  
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อที่ควรรู้จัก "โรคตาแดง(Conjunctiva)"       
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อที่ควรรู้จัก "ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่(Influenza)"       
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างธรรมาภิบาล(Good Governance)       
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคเอดส์       
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลครึ่ง       
เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง "เกี๋ยงเป็ง"  ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558       
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 24,491