ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง         ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=243951  / http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=243952                                                            
 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563     ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=241706                                                                                                                                                                                                               
ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2                                                                                                    ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง เลขที่ประจำครุภัณฑ์ 001-47-0001 รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊ป     ( 4 ประตู ) ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลข ทะเบียน กง 7974 จ านวน 1 คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=240668                       
ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ                                                                                                                                         ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง เลขที่ประจำครุภัณฑ์ 001-47-0001 รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊ป      ( 4 ประตู ) ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลข ทะเบียน กง 7974 จ านวน 1 คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=238349 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                         ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=238070  
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                                                      ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=238072                                                                              
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบ พ.ศ.๒๕๖๓                                                         เทศบาลตำบลครึ่ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้าง  ทั่วไป สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน 3 อัตรา  รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=237687                                                           
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบ พ.ศ.๒๕๖๓                                              เทศบาลตำบลครึ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้าง  ทั่วไป สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน 3 อัตรา  รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=236603

 2 มี.ค.63 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง 
เชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือทางราชการในการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์                              

         ประกาศ เทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง เชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือทางราชการในการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน 2 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)   http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=233540

     
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลครึ่ง         ประกาศ เทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลครึ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=231359

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     

                ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้ http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=220761                                                

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562                    

               ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้  http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=220760                                                
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562                                          ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=220213                                                                                                                                             
ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                                 เทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=218805                           
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                                                เทศบาลตำบลครึ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้าง  ทั่วไป สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร                http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=218275                                       
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน ประเภทวิชาการ 

        ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศยบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป  ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร  
http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=214928

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ      
           
       ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศยบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการรายละเอียดแนบท้ายเอกสาร http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=213669
      ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง แก้ไข
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่ง
ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการระดับปฏิบัติการ เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)                                                   
             ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน  ตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดท้ายเอกสาร http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=213667

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
และสถานที่สอบ เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ       

         ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ เทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร
http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=213653

                                                   

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ประจำปีงบ ประมาณ 2562                                  
                       ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบ ประมาณ 2562
               http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=211761 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562   

                      ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
                  ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ตำแหน่ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้                                    http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=210427                                                                                                                               

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

     ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้              
http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=181284

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง                                           

เทศบาลตำบลครึ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จำนวน 1 อัตรา ดังนี้   

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้              http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=180042                

     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้าง                                      

เทศบาลตำบลครึ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้     http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=175394

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=169184

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=168091


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  

 

 

 

                                              

 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=167955

 

เทศบาลตำบลครึ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=165734

 

 

 

เทศบาลตำบลครึ่ง ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลครึ่ง 053783328 ต่อ 14 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลครึ่ง   ขอเชิญเที่ยวช๊อป ชิม เที่ยวตลาดประชารัฐ (กาดพอเพียง)                              ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณตรงข้ามสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลครึ่ง

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การลงทะเบียน  ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         เทศบาลตำบลครึ่ง จึงขอประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี    งบประมาณ พ.ศ.2562 และประกาศรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        กำหนดการรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบล ครึ่ง ส านักงานโทรศัพท์ 05-378-3328-18 ต่อ 13 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

http://www.khrueng.go.th/attachments/view/?attach_id=180702

 

 

   

 เทศบาลตำบลครึ่ง รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 
 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษี ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 
  - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ 1 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2560 
  - ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ 1 มกราคม -30 เมษายน 2560 
  - ภาษีป้าย ตั้งแต่ 1 มกราคม -31 มีนาคม 2560

     -ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

     -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

    -ประกาศรับสมัครพนังงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

    ด้วยเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผุ้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา โดยเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลครึ่ง ในวัน เวลาราชการ   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

     26 มิถุนายน " วันต่อต้านยาเสพติดโลก "

    ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"  เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด 

     ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่งแจ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2559 
‪#‎งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่‬ 17 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2559

‪#‎ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ‬

‪#‎ร่วมมือ‬ ร่วมใจ งดการเผา เพื่อความสดใส ตำบลครึ่งไร้หมอกควัน

‪#‎พบเห็นไฟไหม้ป่า‬ ‪#‎แจ้งสายด่วน‬ 053-712603 หรือ 053-783722 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

      เทศบาลตำบลครึ่งจะรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2559 ตามหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 6 -14 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์: www.khrueng.go.th     

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543)       
ประชาสัมพันธ์คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฎิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน       
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปี 2560       
ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น       
ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรือง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน       
ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรือง นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       
ประชาสัมพันธ์  แจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้น  ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ (ระบบบำบัดน้ำเสีย)  
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อที่ควรรู้จัก "โรคตาแดง(Conjunctiva)"       
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อที่ควรรู้จัก "ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่(Influenza)"       
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างธรรมาภิบาล(Good Governance)       
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคเอดส์       
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลครึ่ง       
เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง "เกี๋ยงเป็ง"  ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558       
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 39,614