ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 เทศบาลตำบลครึ่ง รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 
 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษี ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 
  - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ 1 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2560 
  - ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ 1 มกราคม -30 เมษายน 2560 
  - ภาษีป้าย ตั้งแต่ 1 มกราคม -31 มีนาคม 2560

     -ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

     -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

    -ประกาศรับสมัครพนังงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

    ด้วยเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผุ้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา โดยเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลครึ่ง ในวัน เวลาราชการ   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

     26 มิถุนายน " วันต่อต้านยาเสพติดโลก "

    ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"  เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด 

     ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่งแจ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2559 
‪#‎งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่‬ 17 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2559

‪#‎ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ‬

‪#‎ร่วมมือ‬ ร่วมใจ งดการเผา เพื่อความสดใส ตำบลครึ่งไร้หมอกควัน

‪#‎พบเห็นไฟไหม้ป่า‬ ‪#‎แจ้งสายด่วน‬ 053-712603 หรือ 053-783722 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

      เทศบาลตำบลครึ่งจะรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2559 ตามหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 6 -14 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์: www.khrueng.go.th     

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคเอดส์       
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลครึ่ง       
เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง "เกี๋ยงเป็ง"  ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558       
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
Visitors: 13,959