หน่วยงานตรวจสอบภายใน

  ผลการดำเนินงานควบคุมภายในเทศบาลตำบลครึ่ง

        -สำนักปลัดเทศบาล

        -กองคลัง

        -กองช่าง

        -กองการศึกษา

Visitors: 15,982