โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ เป็นโครงการที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยมีหมู่บ้านที่ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มคัดแยกขยะในชุมชนไปแล้วจำนวน ๖ หมู่บ้าน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีกจำนวน ๓ หมู่บ้านและเพิ่มส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
กิจกรรมภายใต้โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีจำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยใช้วิทยากรจากแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลครึ่ง
๒. กิจกรรมตลาดนัดขยะเทศบาลตำบลครึ่ง เน้นบุคลากรในส่วนราชการในพื้นที่ตำบลครึ่ง
๓. กิจกรรมขยะแลกค่าธรรมเนียมและภาษี เน้นกลุ่มเป้าหมายคือ ร้านค้าภายในตำบลครึ่ง
๔. กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนนำร่องที่โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม เนื่องจากสอดคล้องกับการดำเนินโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
๕. กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ เน้นการจัดการประเภทขยะอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งดำเนินการกลุ่มปุ๋ยหมักบ้านม่วงชุม เนื่องจากมีเศษวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดแล้วไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์จึงให้กลุ่มดำเนินการ เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ในชุมชน
Visitors: 39,376