แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการดำเนินงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประจำปี 2562

  ประจำปี 2563

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.)
              - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

 รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

Visitors: 39,614