โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค.๕๙ เทศบาลตำบลครึ่งร่วมกับมูลนิธิการจัดการอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ ๓R) จังหวัดเชียงราย และเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ ณ แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลครึ่ง (บ้านครึ่งใต้) โดยท่านทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
Visitors: 39,614