โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องศาสนพิธีศาสนาพุทธ

เทศบาลตำบลครึ่ง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องศาสนพิธีศาสนาพุทธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมความรู้การจัดศาสนพิธีที่ถูกต้องตามทำเนียมปฏิบัติ แก่ผู้นำทางศาสนาในชุมชน และประชาชนทั่วไป
Visitors: 39,614