โครงการแข่งขันกีฬาอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 อาคารร้านชุมชนเทศบาลตำบลครึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจดีของผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เผยแพร่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน โดยกลุ่มผู้สูงอายุ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความรู้รักรักสามัคคีในหมู่คณะ และการเชิดชู ความสำคัญของผู้สูงอายุ
Visitors: 39,614