ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 27

วันที่ 26 มกราคม 2560 แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลครึ่ง นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านครึ่งใต้ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และชาวบ้านครึ่งใต้ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 27 จำนวน 120 ท่าน เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านครึ่งใต้
Visitors: 39,612