โครงการส่งเสริมความรู้การคัดแยกในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครึ่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ทั้งนี้เทศบาลตำบลครึ่ง ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การคัดแยกในครัวเรือน ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ภายในตำบลครึ่ง รวมทั้งให้ อสม. ทุกหมู่บ้านส่งถังขยะแยกประเภทเข้าร่วมประกวดภายในแนวนโยบาย นายอำเภอทัศนัย สุธาพจน์ ในการขับเคลื่อนวาระเชียงของเมืองสะอาด
Visitors: 39,614