โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เขาเขียวคัพ ครั้ที่ 6

เทศบาลตำบลครึ่ง จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "เขาเขียวคัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลครึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนมีคุณภาพที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ
Visitors: 39,614