โครงการแข่งขันกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจของผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เพื่อเผยแพร่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน โดยกลุ่มผู้สูงอายุ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ และการเชิดชู ความสำคัญของผู้สูงอายุ
Visitors: 39,614