ผลิตภัณฑ์โอทอปตำบลครึ่ง

ผลิตภัณฑ์โอทอป(OTOP) ตำบลครึ่ง

ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพ ดังนี้ คือ

-กลุ่มจักสานหวาย ได้แก่

  1.กลุ่มจักสานหวาย บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่ 3 

  2.กลุ่มจักสานหวาย บ้านหลวง หมู่ที่ 4 

  3.กลุ่มจักสานหวาย บ้านหลวงใหม่ หมู่ที่ 8 

-กลุ่มแคบหมู่ บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่ 3

-กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ได้แก่

  1.กลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่3

  2.กลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านหลวง หมู่ที่4

  3.กลุ่มจักสานหวาย บ้านหลวงใหม่ หมู่ที่ 8

-กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ได้แก่

  1.กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่ 3

  2.กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10

-กลุ่มขยะรีไซเคิล บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่ 3

-กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่  บ้านศรีลานนา หมู่ที่ 5
Visitors: 39,378