โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เทศบาลตำบลครึ่ง ได้จัดโครงการลานวัฒนธรรมประเพณี และการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลครึ่ง ประจำปี 2562 ในวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยมีนายดำรงศักดิ์  ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง  ให้เกียรติเป็นประธาน และร่วมกับท้องถิ่น ท้องที่ และภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าวได้มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562   
Visitors: 39,376