โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เทศบาลตำบลครึ่ง ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการในการสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ) ในวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างประสบการณ์ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.ครึ่ง คณะอนุกรรมการ อาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรฯ และครู นักเรียน ในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้
Visitors: 25,925