ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         สถิติผู้เข้ารับบริการชำระค่าธรรมเนียมและภาษี  
ของประชาชนที่มีพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปี 2562 

Visitors: 36,290