การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

หน่วยตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แผนการตรวจสอบประจำปี

ปีงบประมาณพ.ศ.2562

 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

          1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่างๆทางด้านการเงินการบัญชีการรายงานสถานะการเงิน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ

          2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลสำเร็จ         ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง    มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

          3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสมหรือไม่

          4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข    การปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด   

          5. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ

             รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

Visitors: 39,376