การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   

   ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง
เรื่อง  เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของเทศบาลตำบลครึ่ง

 

-----------------------------

 

                     ตามที่รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ จึงได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 -2564 อันเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจโดยมีแนวคิดให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนต่างๆ
ใช้พลังจากภาคประชารัฐ มาเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างให้ครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

Visitors: 39,614