มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง

เรื่อง   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

*********************

                ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี  2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ  ดังนั้น  เทศบาลตำบลครึ่งจึงได้ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ  ประจำปี  2562  เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Visitors: 39,614