มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง

เรื่อง   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

...........................................................

              ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ยงานภาครัฐ(ITA)  ประจำปี  2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ดังนั้น  เทศบาลตำบลครึ่งจึงได้ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลครึ่ง  ดังนี้     

              แนวทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

  1. เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลครึ่งในการจัดทำแผน   การจัดงานประเพณี  โครงการงานวันสำคัญ  กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆโดยการลงทะเบียนเข้าร่วมการตรวจสอบ  ตรวจรับงานในส่วนของภาคประชาชน
  3. เข้าร่วมตรวจสอบ  ตรวจรับงานในส่วนภาคประชาชน
  4. เข้าร่วมการประเมินผลงานโดยวีการตอบแบบสอบถามในโครงการต่างๆ

              เข้าร่วมการติดตามงาน  หรือการดำเนินงานของเทศบาลจะมีการแต่งตั้งภาคประชาชน

Visitors: 39,614