มาตราส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง

เรื่อง   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

...........................................................

              ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  ประจำปี  2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ดังนั้น  เทศบาลตำบลครึ่งจึงได้ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแนวทางของหน่วยงาน  ดังนี้      

              1. ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุภาครัฐ   ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  โดยได้ดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ตามวิธีการกรมบัญชีการกำหนดดังนี้

                    (1) จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง         

                    (2) จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการก่อสร้าง

                    (3) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

                    (4) จัดทำรายงานการพิจารณาผล

                    (5) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

              2. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซ้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง

              3. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   ปฎิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

              4. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสหรือการทุจริตในหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องเรียนทราบ

Visitors: 39,614