มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง

เรื่อง   มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

*********************

                ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี  2562 ได้กำหนดให้มีมาตรการภายใน  เพื่อเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ   เทศบาลตำบลครึ่ง  จึงได้จัดทำประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลครึ่ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

Visitors: 39,614