มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง

เรื่อง   มาตรการการป้องกันการรับสินบน

...........................................................

          ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  ประจำปี  2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ดังนั้น  เทศบาลตำบลครึ่งจึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน  ประจำปี  2562  เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติการรับสินบน  การใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น  การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญเร่งด่วน  เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต  การบริหารงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560-2564 )  รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Visitors: 39,376