มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง

เรื่อง   มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

*********************

                  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี  2562 ได้กำหนดให้มีมาตรการภายใน  เพื่อเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ   เทศบาลตำบลครึ่ง  จึงได้จัดทำประกาศมาตรการการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ดังนี้

          1.กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม  กำกับ  ติดตาม  สนับสนุนและขัยเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา

          2.กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ  สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าว  ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

          3.กำหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้

               3.1 การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

               3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองและผู้อื่น

               3.3 การไม่กระทำใดๆอันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฎิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

               3.4 การไม่นำข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว  ประโยชน์ของพวกพ้องและครอบครัว

               3.5 การไม่นำเงิน  บุคลากร  และทรัพย์สินใดๆของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

               3.6 การไม่ใช้เวลางาน  ในการแสดวงหาประโยชน์ส่วนตน

               3.7 การไม่รับงานและปฎิบัติงานภายนอก  ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปฎิบัติชั่วคราวหรือถาวร  เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร

              3.8 การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษการพิจารณาตัดสิน  อนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซ้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฎิบัติ

          4. กำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆหรือแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียก่อนเริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว  ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม

          5. กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย  ทางปกครอง  และทางกฎหมาย  ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารและบุคลากร  ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทำผิด  หรือการรับทราบว่ามีการกระทำความผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง

          6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชยให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง     ซือสัตย์  สุจริต  มีธรรมมาภิบาลในการปฎิบัติงาน  สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

Visitors: 39,614