มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง

เรื่อง   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

*********************

              ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี  2562 ได้กำหนดให้มีมาตรการภายใน  เพื่อเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ  จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  จำนวน 5ด้าน  ได้แก่  ด้านความโปร่งใส  ด้านความพร้อมรับผิด  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฎิบัติงานด้านวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรและด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อให้การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามเจตจำนงดังกล่าว  และเกิดการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   เทศบาลตำบลครึ่ง จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต  ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติแก่ผู้ปฎิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฎิบัติงาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

Visitors: 39,614