แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประกาศเทศบาลต าบลครึ่ง

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลครึ่ง 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

********************************

                 ตาม หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง การ จัดท าแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการด าเนินโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม การด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เทศบาลต าบลครึ่ง ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลครึ่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลต าบลครึ่ง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดแนบ ท้ายประกาศนี้

Visitors: 39,614