รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                   ตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 ไปแล้วเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลครึ่ง ทุกส่วนราชการทั้งคณะผู้บริหาร, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลครึ่ง ในการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาได้รับทราบปัญหาและเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานและการบริหารงานของเทศบาลและเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และให้คณะกรรมการฯ  มีหน้าที่ในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการดำเนินการต่อเทศบาลตำบลครึ่งทราบ  นั้น

                  บัดนี้  ได้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายงานเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน จึงขอรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการและนายกเทศมนตรีตำบลครึ่งทราบ  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

Visitors: 39,614