9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน ประกอบด้วย

  ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

   ข้อ 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

   ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

  ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ ประกอบด้วย

  ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   ข้อ 17 E-Service 

 

Visitors: 39,614