9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ข้อ 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Visitors: 39,614