10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  

 

Visitors: 39,376