คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน

แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

           คำสั่งเทศบาลตำบลครึ่ง ที่ ๔๒๐/๒๕๕๙                  

แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

           คำสั่งเทศบาลตำบลครึ่ง ที่ ๕๐/๒๕๖๒
                   คำสั่งเทศบาลตำบลครึ่ง ที่ ๓๕๑/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

การมอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล
                 คำสั่งเทศบาลตำบลครึ่ง ที่ ๕๒/๒๕๖๒

การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลครึ่ง
                  คำสั่งเทศบาลตำบลครึ่ง ที่ ๔๔/๒๕๖๒
                  คำสั่งเทศบาลตำบลครึ่ง ที่ ๓๔๕/๒๕๖๒

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนกรณีตำแหน่งว่าง
                  คำสั่งเทศบาลตำบลครึ่ง ที่ ๕๑/๒๕๖๒

Visitors: 39,378