ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
200
เดือนที่แล้ว
3,063
ปีนี้
55,200
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
104,984
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

การจัดตั้ง อปท.

          เทศบาลตำบลครึ่ง   ได้รับการจัดตั้ง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เป็นเทศบาลตำบลครึ่ง   ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2551    ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่  18  กรกฎาคม  2551   ปัจจุบันมีสำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง  ตั้งอยู่พื้นที่บ้านครึ่งเหนือ  หมู่ที่ 2 ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบล     ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ขนาดพื้นที่รับผิดชอบ       99    ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต   

       ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลศรีดอนชัย  อำเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย   โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้วยสาธารณะบรรจบกับแม่น้ำอิง  บริเวณพิกัด  P C 486265  ไปทางทิศตะวันออกตามลำห้วยสาธารณะโดยใช้กึ่งกลางลำห้วยสาธารณะเป็นแนวแบ่งเขต  บรรจบกับเนิน  646  บริเวณพิกัด  P C 503246  ไปตามสันเขาผ่านเนิน  696  บริเวณพิกัด  P C 515245  โดยใช้กึ่งกลางสันเขาเป็นแนวแบ่งเขต  สิ้นสุดที่ดอยห้วยมะผาง  (เนิน 858)  บริเวณพิกัด  P C 525239  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 6  กิโลเมตร

      ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลหล่ายงาว   อำเภอเวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากดอยห้วยมะผาง  (เนิน 858)  บริเวณพิกัด  P C 525239  ไปทางทิศใต้ตามสันดอยห้วยมะผาง  ผ่านเนิน  887  บริเวณพิกัด P C 524233  เนิน  798  บริเวณพิกัด  P C 516223  เนิน 810  บริเวณพิกัด  P C 510214  ดอยป่าแปก  (เนิน 924)  บริเวณพิกัด  P C 507203  ดอยโตน (เนิน 924)  บริเวณพิกัด P C 503192 ดอยพร้าวกุด  (เนิน 877)  บริเวณพิกัด  P C 502180  เนิน 1022  บริเวณพิกัด  P C494173  เนิน  1055   บริเวณพิกัด  P C 485157  เนิน 1028  บริเวณพิกัด  P C 494151  เนิน 1041  บริเวณพิกัด  P C 484143  เนิน  1248   บริเวณพิกัด  P C 475127  โดยใช้สันเขาเป็นแนวแบ่งเขต  สิ้นสุดที่สันเขาเนิน  1190  บริเวณพิกัด  P C 472109  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  16.5  กิโลเมตร

      ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลบุญเรือง   อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาเนินบริเวณพิกัด  P C 472109ไปทางทิศตะวันตกตามสันเขา  ผ่านเนิน1065  บริเวณพิกัด P C457112  เนิน   1010   บริเวณพิกัด  P C 441109  เนิน 702  บริเวณพิกัด  P C 434126  โดยใช้สันเขาเป็นแนวแบ่งเขต  ถึงลำห้วยสาธารณะบริเวณพิกัด  P C 430133  ไปตามลำห้วยโดยใช้กึ่งกลางลำห้วยเป็นแนวแบ่งเขต  สิ้นสุดลำห้วยบรรจบแม่น้ำอิง  บริเวณพิกัด  P C 412139  รวมระยะทางด้าน ทิศใต้  ประมาณ  8.5  กิโลเมตร

      ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลห้วยซ้อ  และตำบลศรีดอนชัย   อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  โดยมีแนวเขต         เริ่มต้น    จากลำห้วยสาธารณะบรรจบกับแม่น้ำอิง บริเวณพิกัด P C 416139 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางแม่น้ำอิง บริเวณพิกัด  P C 486265  รวมระยะทางด้านทิศคะวันตกประมาณ  31  กิโลเมตร

ระยะห่างจากจังหวัดเชียงราย      109    กิโลเมตร

ในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง  มีจำนวน  11  หมู่บ้าน

อัตรากำลัง

       ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น   รวมทั้งสิ้น     จำนวน         20      คน

       ลูกจ้างประจำ                             รวมทั้งสิ้น     จำนวน          -       คน

       พนักงานจ้างตามภารกิจ                รวมทั้งสิ้น     จำนวน         12      คน

       พนักงานจ้างทั่วไป                       รวมทั้งสิ้น     จำนวน         4       คน

       อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                            จำนวน         106     คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร

       มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา          21     คน

       ปริญญาตรี                             16      คน

       สูงกว่าปริญญาตรี                      6      คน 

(  /  )   มี        (     )   ไม่มี  นายก อปท.มาจากการเลือกตั้ง

ผู้บริหารเทศบาลตำบลครึ่ง ประกอบด้วย

  1. นายดำรงศักดิ์ไชยสาร                 นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง
  2. นางนงค์เยาว์เทพเทพินทร์               รองนายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง
  3. นายจำรัสกงฝ้าย                         รองนายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง
  4. นายสวัสดิ์ศรีสม                         เลขานุการนายกเทศมนตรี

การโทรคมนาคม

          ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   1     แห่ง    

          โทรศัพท์สาธารณะ             -     แห่ง

ไฟฟ้า

          มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน

แหล่งน้ำ

        ลำห้วย                      13      แห่ง    

        หนองน้ำ                    10      แห่ง    

        บ่อน้ำตื้น                  405      แห่ง

        บ่อบาดาล                  19      แห่ง

        อ่างเก็บน้ำ                  4       แห่ง

        ฝาย                         10      แห่ง

       ถังเก็บน้ำ ( ฝ.99)          3      แห่ง    

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

     เกษตรกรรม

       พื้นที่ปลูกข้าวนาปี         จำนวน  19,496  ไร่      เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีจำนวน    1,563  ราย

       พื้นที่ปลูกข้าวโพด          จำนวน    6,561 ไร่      เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจำนวน        626  ราย    

       พื้นที่ปลูกลำไยที่ให้ผล     จำนวน     428 ไร่      เกษตรกรผู้ปลูกลำไย จำนวน          268 ราย

                           ผลเฉลี่ย 850  กิโลกรัม / ไร่

       พื้นที่ปลูกลำไยที่ยังไม่ให้ผลผลิต  จำนวน  364   ไร่

       พื้นที่ปลูกส้มโอ ที่ให้ผลผลิต       จำนวน   62   ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ  จำนวน    28  ราย

                          ผลผลิตเฉลี่ย      1,150 กิโลกรัม / ไร่

       พื้นที่ปลูกส้มโอที่ยังไม่ให้ผลผลิต    จำนวน   24  ไร่

     ปศุสัตว์

        ไก่       จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง    674     ราย     เลี้ยงไก่           จำนวน  25,037   ตัว

        เป็ด     จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง    33      ราย     เลี้ยงเป็ด          จำนวน      296  ตัว

        โค       จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง    78      ราย     เลี้ยงโค           จำนวน    1,081   ตัว

        สุกร     จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง    47      ราย     เลี้ยงสุกร         จำนวน      329  ตัว

        สุนัข     จำนวน    622   ตัว

        แมว     จำนวน    211   ตัว

     หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง

       โรงแรม                                1        แห่ง

       สถานบริการน้ำมันและแก็ส        2        แห่ง

       โรงงานอุตสาหกรรม                1        แห่ง

       โรงสี                                   13       แห่ง