ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
21
เดือนที่แล้ว
2,369
ปีนี้
21,016
ปีที่แล้ว
17,014
ทั้งหมด
38,030
ไอพี ของคุณ
3.236.52.68

1
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
12 กันยายน 2565

รายงานผลการคัดเลือก การดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

06 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

02 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
01 มิถุนายน 2565

ขอความร่วมมือให้ประชาชนและผู้รับบริการของเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ขอความร่วมมือให้ประชาชนและผู้รับบริการของเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน QR Code แบบสำรวจฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

25 พฤษภาคม 2565

ประชุมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ตำบลครึ่ง ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
24 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลครึ่ง จะเปิดรับสมัครนักเรียนปฐมวัยที่มีอายุ  2  ปี ( เกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม  2563 ) เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลครึ่ง ในระหว่าง วันที่ 10 มีนาคม - 30 เมษายน 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
07 มีนาคม 2565

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเทศบาลตำบลครึ่งได้สะท้อนประสิทธิภาพภาครัฐผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเทศบาลตำบลครึ่งได้สะท้อนประสิทธิภาพภาครัฐผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยคลิก https://itas.nacc.go.th/go/eit/5kbwur หรือสแกน QR Code ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2565

02 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง  การปิดสำนักงานส่วนกองช่าง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การปิดสำนักงานส่วนกองช่าง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่งวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเปิดทำการให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
14 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเปิดทำการให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ยกเว้นส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ
14 กุมภาพันธ์ 2565

การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่งประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลครึ่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยให้เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ สามารถควบคุมป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลครึ่ง

27 มกราคม 2565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 31 เดือน มกราคม 2565 ห้องฟัน รพร.เชียงของ จะเริ่มออกบริการทันตกรรม ที่ รพ.สต.ครึ่ง ทุกวันจันทร์ สามารถมารับบริการได้เลย ช่วงนี้รับเฉพาะบริการถอนฟันก่อน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
26 มกราคม 2565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลครึ่ง ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม BLOCK Milk & Fruit BOX (กิจกรรมรวบรมกล่องนม กล่องน้ำผลไม้) ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการฯ (โครงการถังเงิน-ถังทอง) การเก็บรูปแบบที่ 2 รับซื้อในกิโลกรัมละ 1 บาท,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลครึ่ง ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม BLOCK Milk & Fruit BOX (กิจกรรมรวบรมกล่องนม กล่องน้ำผลไม้) ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการฯ (โครงการถังเงิน-ถังทอง) การเก็บรูปแบบที่ 2 รับซื้อในกิโลกรัมละ 1 บาท
02 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 สามารถเข้ารับการลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันายายน 2565 ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 สามารถเข้ารับการลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันายายน 2565 ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลครึ่ง

01 ธันวาคม 2564

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
01 ธันวาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (81 รายการ)